Menu
Your Cart
We use cookies to optimize your user experience and to analyze web traffic. Read more about our cookies here

Affiliate Terms & Conditions

Artikel 1

1.1 - Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van WakeboardOnline en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door WakeboardOnline als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1 - Deelname

Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van WakeboardOnline door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

2.2 - Beoordeling

Het is ter beoordeling van WakeboardOnline of een aanvrager als deelnemer aan het affiliateprogramma wordt toegelaten. WakeboardOnline is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 - Algemene toelatingseisen

 • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
 • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2 - Websites

Iedere website die deel neemt aan het affiliatepartnerprogramma van WakeboardOnline dient zich te onthouden van:

 • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
 • misleiden van derden
 • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
 • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
 • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. WakeboardOnline
 • discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 - Email

Opname van links naar WakeboardOnline in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

3.4 – SEA/Keyword buying

Keyword buying via zoekmachines, waaronder maar niet beperkt tot Google, is niet toegestaan

3.5 – Overige voorwaarden

 • de website van affiliatepartner dient duidelijk te verschillen van de website van WakeboardOnline
 • het door WakeboardOnline beschikbaar gestelde grafische materiaal mag niet worden uitgereikt, verkleurd of op enige andere wijze worden gewijzigd
 • eigengemaakte grafische elementen mogen geen WakeboardOnline-logo bevatten of de illusie wekken dat deze door WakeboardOnline zijn vervaardigd
 • (grafisch) materiaal dat door WakeboardOnline als verlopen wordt aangegeven (bijv. door het gebruik van niet meer geldige huisstijlelementen) dient binnen één week na melding vervangen te worden
 • het gebruik van popups, popunders, popovers of soortgelijke technieken is niet toegestaan
 • Het manipuleren van cookies, en/of het gemanipuleerd plaatsen daarvan is niet toegestaan. Cookies zijn uitsluitend geldig na een door de gebruiker bewust geplaatste klik. Een order moet te allen tijde zijn te herleiden tot de klik

Artikel 4

4.1 - Commissie

De affiliate partner ontvangt 5% commissie over het orderbedrag dat tot stand komt via een link naar WakeboardOnline vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner.

4.2 - Links

Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliatepartner met inachtneming van artikel 3.

4.3 - Metingen

De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle metingen van WakeboardOnline zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van WakeboardOnline. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5

5.1 - Betalingen

Uitbetaling geschiedt per kwartaal over alle definitieve orders. Orders of onderdelen daarvan die zijn geannuleerd, geretourneerd worden niet meegenomen in de berekening.

5.2 - Rekeningnummers

Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft. In alle andere gevallen wordt de uitbetaling via Paypal gedaan.

Artikel 6

6.1 - Beëindiging overeenkomst

WakeboardOnline behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliatepartner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliatepartner heeft het recht te allen tijde deelname aan het WakeboardOnline affiliateprogramma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 - Uitsluiting

Als blijkt dat de affiliatepartner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1 - Wijzigen voorwaarden

WakeboardOnline is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 - Gevolgen

De affiliatepartner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliatepartner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliatepartner deelname aan het affiliatepartnerprogramma onmiddellijk te beëindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliatepartner geacht de gewijzigde affiliatevoorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade

Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het WakeboardOnline affiliateprogramma zal door WakeboardOnline op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1 - Aansprakelijkheid

WakeboardOnline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten door en met WakeboardOnline afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliatevoorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd